Co dělat v případě ohrožení

Příručka pro občany obce Turkovice a přilehlých obcí

Nezapomeňte, že štěstí přeje připraveným!

Pro případ ohrožení

V našem běžném životě mohou nastat neočekávané a zcela mimořádné situace, jako jsou živelné pohromy (požáry, vichřice, sesuvy půdy a povodně), dopravní nehody s následným požárem nebo únikem přepravovaného nákladu a další, které mohou ohrozit životy nebo zdraví občana a způsobit rozsáhlé materiální škody.

Tento letáček obsahuje návod, jak se připravit na dopad možných následků uvedených mimořádných situací a minimalizovat nebezpečí ohrožení života nebo újmy na zdraví.

Co oznámit při předávání zprávy o mimořádné situaci a komu zavolat

Zjistíte-li mimořádnou událost, která ohrožuje Vás, další občany nebo majetek, okamžitě volejte Hasičský záchranný sbor na telefonní číslo 150.

Co je důležité uvést:

-Kde došlo k mimořádné situaci.

-K jaké situaci došlo: požár, únik nebezpečných látek, ohrožení přírodní katastrofou

-Uveďte své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.

-Po ukončení hovoru zavěšte a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti Vámi předané informace.

Při všech stavech ohrožující život volejte Zdravotnickou záchrannou službu, a to na číslo 155.

Podejte obdobnou informaci, jako příslušníkům Hasičského záchranného sboru.

Pokud jste svědky dopravní nehody, přivolejte i Policii ČR na číslo 158 nebo Městskou policii na číslo 156.

Ve všech situacích lze volat i na číslo 112.

Obecné zásady – jak se dozvím o hrozícím nebezpečí a jaké zásady dodržovat

Způsoby oznamování mimořádné situace:

Veřejné sdělovací prostředky – veřejnoprávní televize, rozhlas, tisk.

Tímto způsobem se občan dozví o hrozící mimořádné situaci, která ohrožuje větší území a předpokládá se varování v delším časovém předstihu.

Siréna – od 1.11.2001 vstoupil v platnost jediný varovný signál

Všeobecná výstraha – kolísavý tón po dobu 140 vteřin, který je možno 3x opakovat zhruba v tříminutových intervalech.

Pro svolání jednotek požární ochrany se používá přerušovaný tón po dobu 1 minuty. Pozor!!! Pro ověření funkčnosti se provádí pravidelná kontrola funkčnosti sirén. O této kontrole se dozvíte vždy ze sdělovacích prostředků a provádějí se zpravidla 2x za rok, a to na jaře a na podzim.

Nařízení obce v souladu s § 11 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích: nařízení se vyvěšuje na úřední desce a veřejných výlepových plochách. Nabývá platnosti okamžikem vyvěšení a je závazné pro všechny občany v uvedené oblasti.

Magnetofony nebo jiné hovorové zařízení umístěné na mobilních prostředcích: vozidla Městské policie, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru apod..

Jak se chovat v mimořádné situaci:

-Respektovat a snažit se získat informace z veřejných sdělovacích prostředků, z nařízení obce.

-Nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy.

-Varovat ostatní ohrožené občany ve svém okolí.

-Netelefonovat zbytečně – telefonní síť je za mimořádných situací přetížena.

-Nepodceňovat vzniklou situaci.

-Pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

Co dělat, když Vám byla předepsána informace o bezprostředně hrozícím nebezpečí:

-Okamžitě se ukryjete. Jako úkryt stejně dobře poslouží výrobní závod, soukromý dům, obchod, budova úřadu, restaurační zařízení a pro děti škola. Nenechte děti posílat domů nebo se nesnažte je vyzvednout ze školy. Pedagogičtí pracovníci jsou instruováni, jak se o Vaše dítě postarat. V případě, že se zrovna nacházíte ve vozidle, toto zaparkujte a vyhledejte úkryt v budově.

-Uzavřete okna, dveře a ostatní otvory. Siréna nebo jinak vyhlášený signál nebezpečí může signalizovat mimo jiné únik otravných látek, zplodin, plynů nebo radioaktivních zplodin. Uzavřením prostoru snížíte riziko ohrožení Vašeho zdraví a zamoření.

-Sledujte sdělovací prostředky, zapněte rádio nebo televizi, poslouchejte informace vysílané z mobilních hovorových zařízení. Informace budou vysílány v častých intervalech.

-Pro případ evakuace si připravte přenosný radiopřijímač a baterie.

-Jedná-li se o katastrofu, je Vaší hlavní činností se ukrýt v případě nařízení evakuace se evakuovat.

Je nařízena evakuace! – Co dělat?

Může dojít k situaci, že v zájmu zdraví a ochrany životů obyvatel bude nařízena evakuace. Pokyn k evakuaci vydá příslušný krizový štáb, a to dle rozsahu ohrožení.

Co to znamená a jak se chovat?

Připravte si evakuační zavazadlo a nezapomeňte si jej označit jmenovkou. Měla by to být cestovní taška, kufr nebo batoh.

Co má obsahovat:

-Základní trvanlivé potraviny, dobře zabalený chléb a pitnou vodu nejlépe v originálních PET lahvích.

-Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.

-Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.

-Toaletní a hygienické potřeby.

-Léky, které užíváte, brýle.

-Svítilnu, kapesní nůž, šití, zápalky, tranzistorové rádio včetně rezervních monočlánků.

-Náhradní oděv a obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.

Zajistěte si místo bydliště (byt, domek, apod.):

-Uhaste oheň v topidlech.

-Vypněte elektrické spotřebiče.

-Uzavřete přívod vody a plynu.

-Uzavřete okna a ostatní přístupy do bytu.

-Vezměte evakuační zavazadlo, opusťte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a odeberte se na určené shromaždiště k evakuaci nebo evakuujte soukromým vozidlem a řiďte se pokyny příslušníků policie nebo armády.

-Kočky a psy vezměte s sebou. Ostatní domácí exotická zvířata, která jsou schopná delšího přežití, zásobte krmením a vodou a zanechejte je v domácnosti.

-Dostavte se na shromaždiště určené k evakuaci.

-Respektujte vždy nařízený způsob evakuace. Dopravní prostředky zajišťují krizové štáby.Vyčleňují se dopravní prostředky pro nemocné, postižené a děti.

-Počítejte se skutečností, že místem dočasného přístřeší může být tělocvična, školní prostory, sezónní ubytovna a podobně.

-V případě, že bude povoleno použít k evakuaci vlastních vozidel, vezměte s sebou tolik spoluobčanů, aby vozidlo bylo plně vytíženo.

Jak se improvizovaně chránit, pokud nemáte k dispozici prostředky individuální protichemické ochrany:

-K ochraně dýchacích orgánů lze použít jako roušku vodou navlhčený kapesník, ručník, utěrku a tyto po určité době vyměnit.

-K ochraně povrchu hlavy a těla použijte pláštěnku, silonovou větrovku se zapínáním na zip, vlasy úplně zakryjte vhodnou pokrývkou hlavy, oči chraňte brýlemi, použijte rukavice a na nohy nejlépe pevnou vysokou obuv nebo gumáky.

-Po příchodu do uzavřeného prostoru nebo úkrytu si odložte svrchní oděv, tento dejte do igelitového pytle a pytel uzavřete.

-Osprchujte se, utřete do sucha a oblečte se do čistého náhradního oděvu.

Jak si připravit úkryt budovaný svépomocí

Při ukrytí obyvatelstva se počítá s použitím úkryty budovaných svépomocí. Jedná se o úkryty budované v suterénních prostorách obytných budov, za použití sklepů, sušáren, prádelen apod. Tyto úkryty ochrání proti pronikavé radiaci a z části proti toxickým látkám a jedovatým plynům.

Úkryt zesílíme následujícím způsobem:

Uzavřete veškerá okna a překontrolujte těsnost dveří. V případě nadzemního krytu utěsněte okna pytli s pískem nebo je zabedněte prkny a přikryjte zeminou. Ploché stropy zpevněte sloupky z trámů nebo kulatin. Vchodové dveře do krytu zesilte prkny nebo vzpěrami.

Kryt vybavte zásobou pitné vody, jídla, lavicí nebo židlemi na sezení, vědrem na hygienickou potřebu a ručním nářadím pro případné vyprošťování (lopata, krumpáč, pila, sekera, kladivo, kleště, hřebíky, apod.)

Jak se chovat v úkrytu:

-Chovejte se ukázněně a řiďte se pokyny pro ukrytí.

-Udržujte si v pohotovosti prostředky pro individuální ochranu nebo improvizované prostředky ochrany a použijte je v závislosti na situaci.

-Šetřete vodou, potravinami a v úkrytu udržujte pořádek a čistotu.

-Navzájem si pomáhejte, a to hlavně starším lidem, dětem a matkám s dětmi.

-Nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň ani spotřebiče vydávající teplo. Ke svícení používejte kapesní svítilny.

Závěrem – čím se můžeme proti hrozícímu nebezpečí bránit?

Prostředky, které jsou k dispozici:

Všechny výrobní a zpracovatelské podniky musí mít ze zákona zpracovány Požární poplachové směrnice a dle zákona č.240/2000 Sb., O krizovém řízení, musí spolupracovat s městem na tvorbě krizového plánu.

Prostředky individuálního protichemické ochrany jsou uloženy zčásti na školách a školkách a zčásti v centrálním skladě. V případě nutnosti použití by obec zřizovala výdejní místa, o kterých by byli občané informováni všemi dostupnými prostředky.

Věřme, že přečtením těchto řádků získá občan základní informaci, jak se chovat při mimořádné situaci, jak postupovat, aby si ochránil zdraví a v neposlední míře napomohl svým chováním a jednáním likvidovat příčiny, ale i následky mimořádných situací.