Zásahy v roce 2011

 1. Lensedly – požár rekreační chaty

V sobotu 18.prosince krátce před půl dvanáctou dopolední nás OPIS  vyslal k likvidaci požáru chaty v obci Lensedly, Osadě Šacung. Na místo zásahu jsme dorazili za JSDHo Lensedly a podle pokynů velitele p. Kalcovského jsme doplnili CAS 25 Lensedly a ve spolupráci s JSDHo Lensedly provedli první zásah 2x C proudy na postižený objekt. Zajistili jsme odpojení přívodu od el. Proudu. Nájemce objektu, který byl na místě přítomen uvedl, že uvnitř se může nacházet tlaková lahev. Proto jsme za pomoci VDP vnikli do objektu a provedli průzkum a lokalizaci uvnitř objektu. Tlakovou láhev jsme však nenalezli. Po příjezdu jednotky HZS Řičany jsme pracovali na likvidaci a dohašování podle pokynů jejího velitele.

 1. Turkovice – dopravní nehoda

V sobotu 3.12. v 9 hodin a třicet minut byla na místní ohlašovnu požárů ohlášena  DN 1x OA na silnici 6031 pod Turkovicemi ve směru Senohraby. Informaci jsme předali na OPIS a s CAS 25 vyjeli k zásahu. Na místě průzkumem zjištěno vozidlo Š Fabia po DN v hlubokém silničním příkopu. Žádné osoby se ve vozidle ani v okolí nenacházely.O zjištěných skutečnostech jsme informovali OPIS a požádali o vyslání hlídky PČR. Únik provozních kapalin i škoda na majetku třetí osoby negativní. Prořezali jsme okolní porost, abychom se dostali k vozidlu, a vozidlo jsme zajistili. Po příjezdu hlídky PČR jsme místo zásahu předali prap. R.D. Poté jsme se vrátili na základnu.

Po našem návratu hlídka PČR kontaktovala majitele a ten nás požádal o vyproštění vozidla z příkopu. Vyproštění vozidla jsme provedli mimo rámec zásahu – po ohledání a dokumentaci PČR.

 1. Hrusice – požár porostu

V pondělí 28.listopadu krátce po třetí hodině raní nás OPIS  vyslal k likvidaci požáru travního porostu v obci Hrusice. Protože místo události se hledalo obtížně, projeli jsme nejprve celými Hrusicemi a až poté se nám podařilo dorazit na místo události. Na místě zásahu jsme provedli průzkum a osvětlení požářiště. V době našeho příjezdu již prováděla likvidaci požáru jednotka HZS stanice Říčany. Po skončení likvidace velitel zásahu ukončil naši činnost a poslal nás zpět na základnu.

 1. Hradové Střímelice – požár garáže

Ve středu 16. listopadu krátce po 16. hodině nás OPIS vyslal k likvidaci požáru garáže v Hradových Střímelicích. Na místo jsme dojeli jako 2. Jednotka v pořadí a podle pokynů velitele zásahu jsme provedli hasební zásah 1 proudem C. Po lokalizaci požáru jsme prováděli dohašování a rozebírali poškozené konstrukce. Po setmění jsme místo zásahu osvětlili. Zásahu se účastnili SDH Ondřejov, SDH Turkovice a HZS Uhlířské Janovice.

 

 1. Třemblaty – požár chaty

Ve čtvrtek 14.září krátce před pátou hodinou ranní nás OPIS  vyslal k likvidaci požáru chaty ve Třemblatech. Po příjezdu na místo zásahu jsme pracovali dle pokynů velitele zásahu na jižní straně objektu. Pomocí 2 proudů C jsme zahájili požární útok na suterén, přízemí a střídavě i podkroví z jižní strany objektu.  Dále jsme za použití VDP Saturn provedli vyklizení a likvidaci požáru v suterénu objektu a pomáhali s likvidací v přízemní části. V suterénu objektu jsme zjistili, že i přes odpojený hlavní jistič je objekt stále pod elektrickým napětím. O této skutečnosti jsme informovali velitele zásahu. Po zajištění bezproudí jsme pokračovali v likvidačních pracech v suterénu. Současně s touto činností jsme prováděli kyvadlovou dopravu vody a na žádost velitele zásahu jsme povolali CAS 8 AVIA 31 pro doplnění zásob tlakových lahví k VDP Saturn. V průběhu likvidace požáru ukončil velitel zásahu naši činnost a po sbalení materiálu jsme se vrátili oběma vozidly na základnu.

Díky neodborně provedené  elektroinstalaci došlo u velitele jednotky Josef Brabce při vstupu do suterénu objektu k dotyku živé části i přes skutečnost, že objekt byl v tu dobu zajištěn a odpojen od elektrické sítě. Toto se naštěstí obešlo bez zdravotních komplikací a tak jsem mohl pokračovat dále v činnosti.

V průběhu zásahu jsme spotřebovali celkem 10 lahví vzduchu.

8.Poddubí – námětové cvičení – dopravní nehoda 3xOA 

V neděli 5.září nám OPIS vyhlásil na žádost zástupce velitele jednotky požární poplach a vyslal nás na taktické cvičení –  likvidaci požáru 3xOA po DN v lokalitě obce Kaliště, místní části Poddubí. K likvidaci události jsme vyjeli s technikou CAS 25 (3+1) a RZA (2+1). Po příjezdu na místo události jsme provedli průzkum – zjištěno –  vozidla byla uhašena před příjezdem jednotek.. Pro zajištění proti dalšímu vznícení byl rozvinut vysokotlak a odpojeny baterie u všech havarovaných vozidel.Dále bylo zjištěno –  5 zraněných osob uvnitř automobilů a 1 osoba bez zjevného zranění venku. Ve spolupráci s JSDHo Lensedly jsme provedli zajištění vozidel, prvotní roztřídění zraněných, poskytli jim první pomoc  a začali s jejich vyprošťováním. Celkem byly vyproštěny 3 osoby s lehkým zraněním, 1 osoba utrpěla poranění neslučitelná se životem a 1 osoba byla poraněna těžce. Na závěr jsme provedli výcvik členů jednotky v použití hydraulického vyprošťovacího zařízení.

Cvičení splnilo svůj účel a zjištěné nedostatky budou zapracovány do následné odborné přípravy jednotky.

7.Turkovice – Hrušov – planý poplach – požár porostu

V neděli 21.8. v 19 hodin a dvacet minut nám OPIS vyhlásil požární poplach a vyslal nás k likvidaci požáru v lokalitě obce Hrusice, místní části Hrušov.  Po výjezdu nám však operátor OPIS volal, že se jedná o  nehlášené pálení většího rozsahu a vrátil nás zpět na základnu.

6.Turkovice – vosí hnízdo

24.července v 15 hodin 23 minut nás občanka paní Naděžda B. nás požádala o likvidaci vosího hnízda, které se nacházelo ve složeném dřevě u vchodu do rozestavěného RD na parcele 2164/2 k.ú Turkovice. Průzkumem  zjištěn nález vosího hnízda o rozměrech cca. 20x20cm uvnitř hráně dřeva, které majitelka právě rozebírala. Nasadili jsme motorový vysavač na listí a hnízdo zlikvidovali. Jako záložní řešení pro případ selhání jsme použili 2x PHP CO2.  Pomohli jsme hráň rozebrat a zlikvidovali jsme i další vosy vracející se z náletu zpět. V objektu se nacházeli také 2 děti ve věku cca. 6 a 4 roky.

 1. Lensedly – požár chaty

V úterý 5.července cca ve 13 hodin nám OPIS  vyhlásil požární poplach a vyslal nás k likvidaci požáru chaty ev.č. 16 v chatové osadě Šacung, k.ú. Lensedly. Na místo jsme dorazili jako 1. Jednotka. Provedli jsme průzkum, který byl zejména zaměřen na lokalizaci objektu, neboť postižený objekt se nacházel v členitém terénu mezi osadou Šacung a řekou Sázavou v Poddubí. Průzkumem za pomoci místní občanky jsme zjistili, že požár uhasili obyvatelé chat v okolí  ještě před příjezdem naší jednotky. Jednalo se o dvoupodlažní objekt určený k rekreaci (chatu) bez přívodu el. Energie. Zkontrolovali jsme interiér objektu a poté se věnovali rozebírání střešní konstrukce a konstrukce stěny objektu sousedící s komínem. Po příjezdu jednotky HZS Říčany jsem předal velení veliteli této jednotky. Dále se dostavila hlídka PČR a pracovník oddělení zjišťování příčin požárů HZS.

 

 1. Poddubí – požár chaty

V úterý 7.6. 2011 ve 22:50 nám OPIS  vyhlásil požární poplach a vyslal nás k likvidaci požáru chaty ev.č. 335 v chatové osadě Habří, k.ú. Kaliště. Na místo jsme dorazili jako 2. Jednotka za JSDHo Lensedly a současně s touto jednotkou jsme prováděli průzkum uvnitř 1.NP objektu a prvotní hasební zásah za použití dýchací techniky. Průzkum byl zaměřen na na zajištění objektu (odpojení od el. Sítě), vyhledání osob, zvířat a nebezpečných předmětů. Evakuovali jsme 1 ks PB lahve 10 kg. Žádné osoby, zvířata ani cenný majetek se v objektu nenacházel. Lokalizaci požáru jsme provedli ve spolupráci s JSDHo Lensedly ve 23:11. Po příjezdu jednotky HZS stanice Říčany jsme pracovali podle pokynů velitele této jednotky. Po celou dobu zásahu jsme osvětlili požářiště a jeho okolí výkonem 3x 1000W.

 1. Turkovice – dopravní nehoda
 2. června 2011 ve 19:03 nás místní občan p. Karel Haisl ml. nás požádal asistenci a provedení dopravního opatření při nehodě 2 OA na silnici č. 6031 pod Turkovicemi, jejíž účastníkem byl jeho otec. Po příjezdu na místo zásahu jsme průzkumem zjistili, že na silnici 6031 pod Turkovicemi v jedné ze zatáček se na komunikaci nacházejí dvě OA po DN a sice osobní automobil značky Peugeot, typ Partner, a osobní automobil značky Ford typ Fiesta. Nikdo z účastníků DN, kteří byli přítomni v době našeho příjezdu, nebyl zraněn. Rovněž nevznikla žádná škoda na majetku třetí osoby. Po dohodě účastníků DN byla přivolána hlídka PČR.  Po vyhodnocení prvotního  průzkumu provedla naše jednotka podrobnější ohledání místa zásahu zaměřené zejména  na kontrolu úniku provozních kapalin. Tato kontrola byla negativní. Dále bylo prováděno řízení dopravy a odpojení akumulátorů obou vozidel. Vyčkali jsme příjezdu PČR – dostavila se hlídka DI Mnichovice. Po vyšetření události, ohledání stop a dokumentaci jsme uvolnili komunikaci, odklidili střepy a zbytky plastů. Vozidlo Peugeot jsme na žádost řidiče odtáhli do obce Turkovice na odstavnou plochu před požární zbrojnici. Řidička vozidla Ford si přivolala odtahovou službu (na jejíž příjezd jsme již nevyčkávali), avšak ještě před naším odjezdem jsme toto vozidlo odtlačili mimo komunikaci, aby nebránilo provozu. Po uvolnění komunikace a odtahu vozidle Peugeot byl náš zásah ukončen.

 

 1. Poddubí – požár rodinného domu

V pondělí 28. března 2011 ve 21:47 byla naše jednotka povolána OPIS v Kolíně pomoci likvidovat požár rodinného domu v Poddubí. Na místo události jsme přijeli jako druzí za jednotkou z Lensedel, dále za námi dorazila jednotka HZS ze Říčan.Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár verandy rodinného domu, který byl již před naším příjezdem lokalizován. Společně s jednotkou z Lensedel jsme se podíleli na dohašení požáru  rozebírání konstrukcí. Dále jsme na požářišti zajišťovali osvětlení.

 1. Turkovice – dopravní nehoda

V pondělí 14. února krátce po půl sedmé večer nás místní občan Jiří S. informoval, že na silnici 6031 pod Turkovicemi se stala dopravní nehoda osobního automobilu a autobusu. Událost měla být již za účasti PČR.

Kontaktoval jsem OPIS v Kolíně, kde ale tato dopravní nehoda hlášena nebyla. Po příjezdu na místo zásahu jsme průzkumem zjistili, že na silnici 6031 pod Turkovicemi v jedné ze zatáček se v příkopu nachází havarované vozidlo značky CITROEN C1 a dále na vozovce stál odstavený autobus značky KAROSA. PČR byla již skutečně na místě a prováděla vyšetřování dopravní této nehody. Na místě události nebyly žádné zraněné osoby. Po vyhodnocení prvotního průzkumu provedla naše jednotka podrobnější ohledání místa zásahu zaměřené zejména na kontrolu úniku provozních kapalin. Tato kontrola byla negativní. Dále bylo prováděno řízení dopravy v místě události a průzkum nedalekého okolí, neboť řidič OA Citrojen z místa nehody utekl. Ten však nalezen nebyl. Po vyšetření události byla přivolána odtahová služba a OA Citroen byl z místa události odtažen na odstavné parkoviště. Naše jednotka po dobu nakládání OA komunikaci uzavřela. Autobus dále pokračoval v jízdě. Po uvolnění komunikace byl náš zásah ukončen.