Zásahy v roce 2022

17) Technická pomoc – odstranění překážek Turkovice

Dne 5.8.2022 nás KOPIS vyslal k likvidaci stromu spadlého v ulici K Lensedlům v Turkovicích. Vyjeli jsme pouze vozidlem OA VW T5, vozidlo CAS 25 nevyjelo pro poruchu spojky. Po příjezdu na místo zásahu jsme zajistili místo události, osvětlili prostor a strom rozřezali motorovými pilami. Dále jsme pokračovali po místních komunikacích v Turkovicích a obdobným způsobem řešili další zjištěné události. V průběhu řešení zásahu jsme na pomoc povolali T 815 VVN 8×8 vybavenou navijákem pro snažší strhávání nakloněných a zakleslých stromů. Celkem jsme zasahovali na 6 místech, viz výčet a popis níže.

1) První událost Turkovice, strom přes celou šířku silnice v ulici K Lensedlům u budovy bývalého kravína (poblíž křižovatky s ulicí Pod Oborou)

2) Druhá událost Turkovice, strom přes celou šířku silnice v ulici Borka

3) Třetí událost Turkovice, silnice 6031 na rozhraní k.ú. Turkovice, k.ú. Senohraby a k.ú. Hrusice – začátek tzv. senohrabského údolí strom částečně v silnici

4) Čtvrtá údálost Turkovice, lesní cesta k chatové osadě Březina – na začátku cesty jsme rozřezali několik stromů, dále zjištěno cca. 2O popadaných a nakloněných stromů přes cestu, velmi nepřehledná situace – cesta uzavřena, řešení odsunuto do denních hodin (za světla) z důvodu bezpečnosti zasahujícíhc hasičů

5) Pátá událost Turkovice, křižovatka silnic 6031 a 3353 – spadlý strom přes celou šířku komunikace

6) Šestá událost Hrusice, silnice 3353 od Turkovic do Hrusic – několik vzrostlých stromů nakloněných a spadlých přes komunikaci. Na místo se dostavila JSDHo Senohraby, její velitel převzal velení a rozhodl o povolání plošiny. Po příjezdu plošiny rozhodl velitel HZS , že není možno ji bezpečně ustavit, komunikace proto byla ze strany PČR uzavřena a řešení předáno místní samosprávě obce Hrusice.

Po ukončení poslední události uzavřením komunikace jsme se vrátili zpět na základnu.

16) Požár lesa – NP České Švýcarsko

KOPIS nás požádal o vytvoření odřadu a následně nás vyslal na pomoc s lokalizací požáru v obci Hřensko. Dle požadavku KOPIS jsme vyjeli s technikou T815 CA 18 a VW T5 OA v počtu 3+1.

Na místo události jsme se dostavili 30.7.2022 v 6:41 a dále se připojili dle pokynů velitele odřadu SČK k odřadu tvořeném středočeskými jednotkami. Pracovali jsme na lokalizaci požáru v okolí kóty 319 m.n.m Kobylka. Dle pokynů velitele odřadu jsme nejprve vytvořili čerpací stanoviště pro zásobování cisteren ze SČK které pracovali v okolí kóty Kobylka. Pro napojení dalších cisteren jsme vytvořili dopravní vedení B v délce cca. 300 m. Strojník naší jednotky tak zásoboval cisterny na požářišti a přijímal vodu z kyvadlové dopravy tvořené T815 CAS 32, T815-7 CAS 30 a Tatra TITAN CZS 40. Společně s tímto úkolem jsme nepřetržitě zajišťovali požární obranu pomocí 2 proudů C zmíněného čerpacího stanoviště , které bylo umístěno v jinak nezajištěné zóně požářiště.

Druhá část jednotky se připojila k JSDHo Čistá a prováděla lokalizaci požáru v nepřístupném terénu za pomoci 2 proudů D napájených z CAS 20 T815-7 JSDHo Čistá. Tato činnost byla velmi fyzicky náročná.

Výše zmíněné úkoly jsme prováděli po celé dva dny. Konec denních prací byl okolo 20-té hodiny. Po skončení prací 31.7. 2022 okolo 20 h jsme se odjeli a v pořádku se vrátili na základnu.

15) Technická pomoc – odstranění překážek Turkovice

KOPIS nás vyslal k pomoci s likvidací stromu nakloněného z pozemku 1959/4 k. ú. Turkovice, přes silnici 6031 v k-ú. Turkovice. Vyjeli jsme vozidlem T815 VVN 8×8 a na místě poskytli požadovanou součinnost jednotce HZS stanice Říčany. Pomocí lanového navijáku jsme nakloněný strom strhli a dále jsme pomáhali s likvidačními a odklízecími pracemi. Po likvidaci události jsme se vrátili na základnu.

14) Technická pomoc – odstranění nebezpečného hmyzu

Dne 17.7.2022  nás turkovická občanka požádala o likvidaci sršního hnízda pod odvětrávanou fasádou novostavby svého rodinného domu. Sršně častými přelety ohrožovaly obyvatele domu. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že sršně mají hnízdo mezi střechou a fasádou a to jako takové je zcela nepřístupné. Po dohodě s majitelkou jsme rozebrali část fasády a pomocí motorového vysavače na hmyz sršně zlikvidovali. Fasádu jsme namontovali zpět. Po likvidaci události jsme se vrátili na základnu.

13) Technická pomoc – odstranění překážek Ondřejov

v závěru dne 30.6.2022 nás Velitel čety stanice HZS Říčany požádal o vyčištění propustku pod mostkem v chatové osadě Ondřejov, Důle. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli s CAS 25 k likvidaci události. Vozidlo CAS 25 jsme museli odstavit poblíž místa zásahu, místní komunikace jsou zde pro MPT neprůjezdné. Následně jsme povolali OA VW T5 . Po příjezdu na místo zásahu jsme zajistili okolí, průzkumem jsme zjistili, že je zcela ucpaný propustek pod mostkem v chatové osadě. Pomocí ženijního nářadí jsme postupně odstranili naplaveniny a propustek zprůchodnili ve všech třech sekcích. Informovali jsme vedoucího technické čety Obce Ondřejov  o nutnosti vyčištění koryta potoka od naplavenin ve větší šíři a to před i za propustkem. Po likvidaci události jsme se vrátili na základnu.

12) Technická pomoc – odstranění překážek Ondřejov

Dne 30.6.2022 v odpoledních hodinách nás KOPIS vyslal k likvidaci spadlých stromů v ulici Na Bělidlech v Ondřejově. Na místo jsme vyjeli vozidlem CAS 25, které doplnilo vozidlo OA VW T5 pracující na jiné události . Na místě se nacházelo několik spadlých stromů, zajistili jsme okolí, stromy rozřezali motorovými pilami a za pomoci lanového navijáku postupně uvolnili zablokovanou místní komunikaci. Po likvidaci události jsme se vrátili na základnu.

11) Technická pomoc – odstranění překážek Ondřejov

Dne 30.6.2022 nás KOPIS vyslal k likvidaci spadlých stromů v chatové osadě Důle v Ondřejově. Vyjeli jsme technikou CAS 25, tu jsme poblíž odstavili, protože místní komunikace neumožňovaly průjezd nákladního automobilu. Následně jsme povolali OA VW T5 pracující na jiné události . Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že několik velmi vzrostlých a statných smrků spadlo na jednu z chat. Jednalo se o terén nepřístupný pro MPT. Na místo se dostavil velitel čety HZS Říčany a rozhodl, že zde zasahovat nebudeme a doporučil oznamovateli obrátit se na specialisty v oboru. Po likvidaci události jsme se vrátili na základnu.

10) Technická pomoc – odstranění překážek Turkovice, Ondřejov, Třemblaty

Dne 29.6.2022 vyslal KOPIS naší jednotku k likvidaci spadlého stromu v ulici Pražská, v Ondřejově. Již při cestě na místo zásahu jsme objížděli další spadlé stromy. Po konzultaci s KOPIS jsme tyto překážky nechali na později. Vzhledem k rozsahu škod jsme následně, po konzultaci s KOPIS projeli okolí Turkovic vč. místních komunikací a řešili zjištěné závady ve sjízdnosti komunikací a pomáhali občanům s čerpáním vody. Seznam zásahů:

1) Ondřejov, Pražská ul. – 2 stromy (vzrostlé smrky) přes komunikaci, jeden částečně, druhý zcela blokoval průjezd. Osvětlení místa zásahu , zajištění, řízení provozu, rozřezání, zprůjezdnění, očista komunikace.

2) Ondřejov, Turkovická ul. – Lípa přes 1 jízdní pruh, osvětlení místa zásahu, zajištění, řízení provozu, rozřezání, zprůjezdnění, očista komunikace.

3) Turkovice, Silnice 6031 na vjezdu od Ondřejova – švestka přes 1 jízdní pruh, osvětlení místa zásahu, zajištění, řízení provozu, rozřezání, zprůjezdnění, očista komunikace.

4) Lensedly, silnice 1081 u křižovatky s ulicí Ruská (Turkovice) – dub přes 1 jízdní pruh, osvětlení místa zásahu, zajištění, řízení provozu, rozřezání, zprůjezdnění, očista komunikace.

5) Turkovice, silnice 6031 ve směru od Senohrab – velká větev přes 1 jízdní pruh, osvětlení místa zásahu, zajištění, řízení provozu, rozřezání, zprůjezdnění, očista komunikace.

6) Turkovice, Bílá cesta – novostavba bez č.p. – uživatelka domu nás požádala o kontrolu svahu v okolí domu po dešti. Na místě jsme zjistili, že je zde podmáčený svah přepadem z retenční jímky výšky cca. 5m z navezeného pískovcového materiálu. Provedli jsme detailní monitoring svahu a též kontrolu dalšího přilehlého svahu nad stavbou. Povolali jsme CAS 25 a provedli preventivní odčerpání vody z retenční jímky. V průběhu prací nás KOPIS vyslal k likvidaci další události – do ulice Fričova v Ondřejově a to k likvidaci několika spadlých stromů. Vozidlo CAS 25 s odřadem jsme ponechali na místě k provedené dočerpání jímky a s vozidly CA 18 a OA VW T5 jsme vyjeli k nové události.

9) Požár nízké budovy – Mnichovice

Dne 19.6.2022 KOPIS vyslal naší jednotku k likvidaci požáru RD na adrese Nádražní 26 Mnichovice. Vyjeli jsme s technikou Tatra 815 CA 18 a VW T5 DA-L2. Naše jednotka byla povolána ve druhém stupni poplachu a na místo události dojela v pořadí jako devátá. Po příjezdu a ohlášení VZ jsme provedli doplnění vodou cisterny na požářišti a současně jsme tvořili zálohu na střídání pro rozebírání půdní konstrukce. V průběhu dohašování skrytých ohnisek jednotkami HZS Říčany, Benešov a Jílové, provedl velitel zásahu redukci jednotek na požářišti a proto jsme se na jeho pokyn vrátili zpět na základnu.

8) Záchrana osob a zvířat – Turkovice

Dne 28.4.2022 nás KOPIS vyslal k likvidaci události v Turkovicích – kočka v kanalizaci. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že v novostavbě kanalizace se u blízkosti jedné z revizních šachet nachází kočka, kterou postrádají přítomní majitelé. Kočku se nedařilo přivolat ani nalákat, proto jsme do sousední revizní šachty zasunuli natlakovanou hadici D, tím kočku vyplašili a následně jí kolegové ze stanice HZS Říčany odchytili a předali majitelce.

7) Požár lesa po pálení – Turkovice

Na žádost KOPIS vyjela naše jednotka na požár lesa v obci Turkovice v ulici Ke Šmejkalce.  Jednotka vyjela technikou TATRA 815 CA18 a OA VW T5. Na místo události jsme dorazili jako první jednotka v pořadí. Po příjezdu na místo události byl průzkumem zjištěn požár travního porostu v řídké části lesa o celkové rozloze cca 200m2. Ve spolupráci s JSDHo Ondřejov jsme rozvinuli útočné vedení a obsloužili 1 proud D. Po lokalizaci a prolití lesní hrabanky byl velitelem HZS Říčany nařízen naší jednotce hodinový dohled na požářišti. Po uplynutí této doby a kontrole požářiště jsme se vrátili zpět na základnu

6) Požár živého plotu – Ondřejov

V odpoledních hodinách dne 13.3.2022 nás KOPIS ten den již podruhé vyslal na likvidaci požáru. Tentokrát se jednalo o travní porost v Obci Ondřejov v ulici Na Bělidlech, který se šíří do okolí. Vyjeli jsme technikou CAS 25, CA 18 a OA VW T5. Na místo události jsme dorazili jako první Jednotka v pořadí následována jednotkou Ondřejov. Průzkumem bylo zjištěno že se jedná o požár travního porostu, který částečně zasáhl i vzrostlé túje kterými byl ohraničený pozemek a část travního porostu mimo pozemek směrem do okolí. V době našeho příjezdu již nebylo plamenné hoření ale jednalo se pouze o doutnající spáleniště. Pomocí jednoho proudu C a vysokotlakého proudu jsme provedli společně s JSDH Ondřejov dohašení, prolití okolí a tújí, aby se zamezilo případnému šíření do okolí. Po domluvě s velitelem zásahu z HSZ Říčany a předání majiteli jsme se vrátili na základnu.

5) Požár nízké budovy – Třemblat

V noci 13.3.2022 ze soboty na neděli přijali středočeští hasiči oznámení o požáru dřeva na zahradě rodinného domu v Třemblatu, místní části obce Ondřejov v okrese Praha-východ.

První volající uvedl, že na pozemku se kromě velkého množství dřeva nachází také různé druhy starých a nepotřebných věcí, a požár se začíná šířit směrem k rodinnému domu. Operační důstojník na místo vyslal profesionální jednotku z Říčan spolu s dobrovolnými jednotkami obcí Onřejov, Struhařov, Třemblat a Turkovice.

Jelikož při příjezdu jednotek k události byl rodinný dům požárem už zasažen, zaměřili se hasiči na chránění dalších okolo stojících rodinných domů. Velitel zásahu zároveň nechal zvýšit poplachový stupeň na druhý a povolal na místo další jednotky. Poplach se tedy rozezněl u dobrovolných hasičů obcí Hrusice, Mnichovice, Mukařov, Senohraby a Zvánovice. Z benešovské profesionální stanice vyjel také protiplynový automobil, který disponuje zásobou náhradních lahví do dýchacích přístrojů, v kterých celý zásah probíhal. K likvidaci plamenného hoření a na ochranu ostatních objektů nasadili hasiči celkem osm vodních proudů. Požářiště bylo rozděleno na tři úseky, na místí nádrži v Třemblatu bylo zřízeno čerpací stanoviště a vodu dovážely cisterny na místo kyvadlově. Čtvrt hodiny po třetí hodině byl požár pod kontrolou, dále se nešířil a tak mohla být nahlášena jeho lokalizace. Hasiči se následně zaměřili na rozebírání konstrukcí za pomoci motorových a rozbrušovacích pil, vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek. V půl páté bylo možné snížit poplachový stupeň na základní a některé jednotky se mohly vrátit na své základny. V šest hodin bylo místo protokolárně předáno a místní dobrovolné jednotce Třemblat nařízena šestihodinová dohlídka nad požářištěm. Škoda, kterou požár způsobil, byla předběžně odhadnuta na 400 tisíc korun. Proč začalo hořet, zjišťuje hasičský vyšetřovatel.

por. Ing. Tereza Fliegerová
tisková mluvčí
HZS Středočeského kraje

Zdroj Pozary.cz

 

4) Požár zemědělského stroje – Ondřejov

Dne 4.3.2022 nás KOPIS vyslal k likvidaci požáru traktoru do obce Ondřejov. Na místo události jsme přijeli jako 2. jednotka v pořadí za JSDHo Ondřejov. Provedli jsme nasvícení místa zásahu a dle pokynů velitele zásahu tvořili zálohu na místě události. Po provedené lokalizaci nás velitel jednotky HZS Říčany odeslal zpět na základnu.

3) Technická pomoc – odstranění překážek Turkovice, Březina

Dne 19.2.2022 ve 12:09  jsme na žádost KOPIS vyjeli k nahlášené události spadlého plotu do komunikace na silnici III. třídy číslo 6031 u stavby čističky odpadních vod v ulici ke Šmejkalce. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že plot byl neznámo kým postaven zpět do původního stavu. Pomocí vázacího drátu jsme zabezpečili poslední dvě pole plotu proti dalšímu spadnutí. Dále jsme po konzultaci s KOPIS pokračovali na obhlídku kritických míst na padající stromy.
V osadě Březina jsme průzkumem zjistili jeden spadlý strom přes přístupovou komunikaci a jeden vyvrácený strom zaklesnutý do větví jiného stromu, kde hrozil pád na komunikaci. Oba stromy měli cca 40cm na pařezu. Tuto skutečnost jsme nahlásili na KOPIS a začali s likvidací. Nakloněný strom jsme uvázali u paty a pomocí motorového navijáku z CAS25 jsme jej stáhli na zem. Následně jsme oba stromy pomocí motorové pily rozřezali na kusy dlouhé cca 10m, aby bylo možné případně použít vlastníkem na další zpracování.
Dále se na nás obrátil místní chatař  jedné z chat v osadě Březina zda by jsme mu nepomohli odstranit spadlý strom z jeho nemovitosti. Po konzultaci s KOPIS jsme začali likvidovat i tuto v pořadí již 3. událost. Průzkumem bylo zjištěno že na chatu dopadla špička stromu, která narušila střechu na objektu. Pomocí motorové pily jsme odstranili větve z kmene a dále pokračovali ze střechy, kde jsme po odstranění větví shodili na zem i kusy kmene. Pádem stromu byla narušena celková integrita střechy na přilehlé verandě a částečně i na samotném objektu. Majitel byl poučen o možných rizicích propadu střechy.
Po ukončení se jednotka vrátila na základnu.

2) Technická pomoc – odstranění spadlého stromu Březina

Dne 30.1.2022 nás KOPIS vyslal k likvidaci spadlého stromu přes lesní komunikaci v chatové osadě Březina. Vyjeli jsme vozidly CAS 25 Š706 a OA VW T5. Po příjezdu na místo zásahu jsme průzkumem zjistili, že se jedná o vzrostlý smrk o průměru cca. 50 cm na pařezu. Provedli jsme zajištění místa zásahu, osvětlení a pomocí motorových pil jsme strom rozřezali na cca. 4 metrové kusy (pro možnost dalšího využití jako kulatiny) a za pomoci motorového navijáku kmen odtáhli stranou. Dále jsme pokračovali v chatové osadě Březina na místo vhodné k otočení požární techniky a zjistili jsme dalším průzkumem, že se zde nacházejí další 2 stromy nakloněné nad lesní komunikaci (rovněž sloužící pro přístup k chatám). Informovali jsme KOPIS a pokračovali dále v likvidaci této nové události. Opět jsme zajistili místo zásahu, provedli osvětlení pracoviště a za pomoci lanového navijáku a motorových pil stromy strhli ze závěsu, uřízli na pařezu a odklidili mimo přístupovou komunikaci.
V průběhu prvního zásahu se na místo události nad rámec svolání dostavila jednotka JSDHo Hrusice. Vzhledem k rozsahu události a faktu, že se jednotka Hrusice dostavila v době, kdy byla první událost zlikvidována, nezasahovala a byla z rozhodnutí velitele zásahu vrácena zpět na základnu.

1) Požár nízké budovy – Lensedly Borka

V pátek 7.1.2022 nás KOPIS vyslal k likvidaci požáru na adrese Kaliště, Lensedly 51. Vyjeli jsme vozidly Tatra 815 CA 18 a Š706 CAS 25. V průběhu jízdy na místo zásahu došlo fonicky přes RDST k upřesnění, že se jedná o Borka 51. Zastavili jsme tedy na adrese Turkovice, Borka 51 a průzkumem zjistili, že na této adrese nejde o žádnou mimořádnou událost. Pokračovali jsme tedy dále na adresu uvedenou ve výjezdové zprávě, tedy na adresu Kaliště, Lensedly 51. Protože k uvedenému objektu nevede přístupová komunikace, pro příjezd k objektu jsme využili louku a následně natáhli dopravní vedení 120m přes zarostlý remíz a mez směrem k objektu. Prováděli jsme prvotní zásah – objekt byl zasažen požárem v plném rozsahu. Zásah jsme vedli v dýchací technice 1 x proudem C. Po příjezdu jednotek Lensedly a Ondřejov na místo zásahu jsme vyslali vozidlo Tatra 815 CA 18 pro zajištění možnosti vedení proudu z druhé strany objektu do spodní části osady Šacung. Další proudy nasadili jednotky z Lensedel a Ondřejova a společnými silami, za doplnění posil ze stanice HZS Říčany jsme se podíleli na lokalizaci a následně i na likvidaci události. Po dobu hasebních prací jsme zajišťovali osvětlení nástupní plochy. Mezitím se Tatra 815 CA 18 s VEA HZS Říčany a T815 -7 CAS 30 HZS Říčany pokoušely provést útok od spodní části osady ŠACUNG. Postupně se dostaly přes svažitý terén a obtížně přístupnou louku až cca. 150 m pod zasažený objekt. Z rozhodnutí velitele zásahu zde jednotky nezasahovaly a vracely se na severní stranu požářiště – na místo již zřízené nástupní plochy.