Zásahy v roce 2020

21) Turkovice Slunečná – technická pomoc

Dne 8.12.2020 nás KOPIS vyslal k likvidaci události – technické pomoci při úniku vody na adrese Slunečná Turkovice. Po příjezdu na místo zásahu jsme průzkumem zjistili, že došlo k poruše tlakového spínače domovní vodárny a voda vystřikovala dovnitř domu. Před naším příjezdem se majitel nemovitosti pokoušel vlastními prsty ucpat přívod tlakové vody v technologické místnosti. Vypnuli jsme elektrické čerpadlo ve studni a tím zastavili přívod vody do objektu. Následné úklidové práce si již provede majitel svépomocí

20) Turkovice Šmejkalka – odstranění spadlého stromu

V neděli 6.12.2020 vyjela naše jednotka k likvidaci stromu spadlého přes silnici 6031 do Turkovic – lokalita U Mostu. Strom jsme rozřezali motorovou pilou a odstranili z komunikace. Komunikaci jsme zametli od zbytků větviček a pilin.

19) Požár kotelny Ondřejov

Dne 30.11.2020 nás KOPIS  vyslal k likvidaci požáru v Ondřejově, Na Křížku. Po příjezdu na místo zásahu jsme na pokyn velitele zásahu tvořili zálohu na požářišti. Provedli jsme osvětlení nástupního prostoru za pomoci elektrocentrály a halogenových světel. Po likvidaci požáru jsme se vrátili na pokyn velitele zásahu zpět na základnu.

18) Údolí Šmejkalky technická pomoc

Dne 4.10.2020 nás KOPIS vyslal k likvidaci bláta na silnici 6031 v k.ú. Turkovice, směr Senohraby u dálničního mostu přes údolí Šmejkalky. Vyjeli jsme vozidly CAS 25 Š706 a CA 18 T815. Po příjezdu na místo zásahu jsme uzavřeli komunikaci. Průzkumem jsme zjistili, že na silnici se nachází naplavená vrstva cca. 20 cm bláta, které pochází z bezejmenného levostranného přítoku potoka Šmejkalka. V nočních hodinách se přehnala oblastí blesková povodeň, naplavený materiál ucpal silniční propustek a poté již všechno teklo přes silnici. Ve spolupráci s JSDHo Ondřejov jsme provedli vyčištění komunikace od bláta, pomocí ženijního nářadí a 1 proudu C. Po vyčištění komunikace nás požádal velitel jednotky HZS Říčany o vyčkání na místě do příjezdu pracovníka KSÚS a o předání místa zásahu KSÚS. Po předání místa zásahu jsme se po konzultaci s KOPIS vrátili na základnu.

17) Planý poplach Senohrabského údolí

Dne 18.9.2020 nás KOPIS vyslal k likvidaci požáru v lokalitě tzv. Senohrabského údolí – podél sinice 6031 v úseku křižovatka s 3353 – Senohraby, kde byl hlášen silný dým. Vyjeli jsme s vozidlem T815 CA 18. Průzkumem jsme zjistili, že se jedná o nahlášené pálení v obci Senohraby, které bylo cca. 1,5 km od místa hlášené události. Po konzultaci s KOPIS jsme se vrátili na základnu.

16) Dopravní nehoda Turkovice

Dne 5.9.2020 v 18:47  byla informována místní ohlašovna o dopravní nehodě dvou osobních aut na křižovatce ulic k Lensedlům a Ke Šmejkalce v místní části Turkovice a požádal o pomoc. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli k události. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že na místě se střetla 2 osobní vozidla, posádky vozidel byli již v péči občanů – řidičů a posádek vozidel projíždějících kolem. Zkontrolovali jsme zdravotní stav posádek, ošetřili drobná poranění a vzali na vědomí informaci, že již byla přivolána občany posádka ZZS. Dále jsem provedli protipožární opatření, zkontrolovali odpojení akumulátorů obou vozidel a místo události označili výstražnými světly na zásahových vozidlech, přenosnými trojúhelníky a dopravními kužely. Pro zajištění větší bezpečnosti provozu jsme zahájili kyvadlové řízení dopravy. Unikající provozní kapaliny jsme zasypali sorbentem. Po příjezdu PČR, ZZS a jednotky HZS jsme předali místo zásahu veliteli HZS, proběhlo ohledání místa ze strany PČR a posádka ZZS si převzala účastníky nehody k dalšímu vyšetření a ošetření. Po ohledání místa nehody jsme posunuli vozidla tak, aby nebránila v provozu, uklidili zbytky střepů a zametli přebytečný sorbent. Vyčkali jsme příjezdu odtahové služby a poté se vrátili na základnu.

 

15) Požár pole Stříbrná Skalice

Dne 31.7.2020 v době, kdy jsme prováděli zálivku veřejné zeleně na žádost starosty obce v Turkovicích a současně též na žádost Policie ČR odkláněli dopravu v Turkovicích, na křižovatce silnic 6031 a 3353 z důvodu DN na silnici 6031 v obci Senohraby (obě události viz ZOČ) nás KOPIS vyslal k likvidaci požáru pole v obci Stříbrná Skalice. Práce na zálivce jsme okamžitě přerušili a v odklonu dopravy pokračovali v minimálním stavu. K události jsme tak vyjeli s vozidly Tatra 815 CA 18 a Š706 RTHP CAS 25. Po příjezdu na místo zásahu jsme na pokyn velitele zásahu tvořili zálohu na místě události. Po lokalizaci nás velitel zásahu poslal zpět na základnu. Po návratu na základnu část jednotky pokračovala s vozidlem Tatra 815 CA 18 v zálivce zeleně, druhá část doplnila hlídku na uzavírce silnice 6031.

14) Turkovice – nekontrolované pálení odpadu

Dne 7.7.2020 ve 22:27 nás KOPIS vyslal k likvidaci události nekontrolovaného pálení v Turkovicích, ul. K Lensedlům č.p. 74. Vyjeli jsme na místo s vozidly CAS 25 Š706 RTHP a CA 18 T815. Po příjezdu na místo jsme průzkumem zjistili , že na zahradě hoří zahradní odpad na ploše cca. 3×3 m. Krátce po našem příjezdu se dostavila na místo též hlídka PČR. Při bližším ohledání bylo zjištěno, že majitel pálí mokrý zahradní odpad za značného vývinu kouře. Přítomná hlídka PČR poučila majitele a nařídila provedení hasebního zásahu. Za pomoci 1 proudu C, po konzultaci s velitelem jednotky HZS Stanice Říčany, jsme oheň zlikvidovali. V průběhu zásahu jsme osvětlili prostor pro lepší orientaci. Po likvidaci události jsme se vrátili na základnu.

 

13) Lensedly – odstranění spadlého stromu

Dne 28.6.2020 nás KOPIS vyslal k likvidaci události spadlého stromu na silnici 1081 v obci Kaliště, místní části Lensedly u č.p. 54. Vyjeli jsme s vozidlem CAS 25. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že se jedná o událost menšího rozsahu a po dohodě s velitelem JSDHo Lensedly jsme prozkoumali další část silnice 1081, zda-li není ještě někde jiný spadlý strom. Protože jsme nezjistili nic dalšího, po dohodě s velitelem JSDHo Lensedly jsme se vrátili na základnu.

12) Turkovice Šmejkalka – odstranění spadlého stromu

 

Dne 5.6.2020 v 01:11 ráno nás KOPIS vyslal k likvidaci spadlého stromu přes silnici 6031 v k.ú. Turkovice. Na místo jsme vyjeli s CAS 25 a po příjezdu zjistili, že se jedná o pád vzrostlé , suché borovice přes celou šířku komunikace. Provedli jsme dopravní zajištění místa události, prostor osvětlili a strom rozřezali motorovou pilou. Nakonec jsme komunikaci zametli od pilin a zbytků dřeva. Po likvidaci události jsme se vrátili na základnu.

11)  Turkovice Březina/Borka – odstranění spadlého stromu

Místní občané – chataři z lokalit Březina a Borka se na místní ohlašovnu požárů obrátili s žádostí o likvidaci spadlých stromu na přístupové cestě do chatové osady. Po konzultaci s KOPIS jsme vyjeli k likvidaci události. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že strom spadl na pozemku 1967/1 k.ú. Turkovice, vlastník a uživatel Obec Ondřejov. Za pomoci motorových pil jsme strom rozřezali a lanovým navijákem odtáhli zbytek kmene mimo příjezdovou komunikaci. Dále jsme se přesunuli k nakloněnému stromu nad přístupovou komunikací k chatám v lokalitě Borka. Tato událost navazovala na předchozí likvidaci spadlého stromu v lokalitě Březina. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že strom  je nakloněn nad cestu. Za pomoci motorových pil a žebříků jsme strom ořezali a lanovým navijákem stáhli zbytek kmene na zem mimo příjezdovou komunikaci. Po dobu prací jsme prováděli dopravní zajištění komunikace.

10) Turkovice – odstranění spadlého stromu

Dne 24.2.2020 v 06:35 nás KOPIS  vyslal k likvidaci události spadlého stromu do vedení nízkého napětí k rodinnému domu na adrese Turkovice, Ke Šmejkalce 11. Po příjezdu na místo zásahu jsme zjistili, že strom spadl na příjezdovou cestu k rodinnému domu a špičkou se dotýká závěsného kabelu nízkého napětí – přípojky rodinnému domu na uvedené adrese. Ve spolupráci s jednotkou HZS Říčany jsme dle pokynů velitele zásahu pomáhali s odřezáváním větví a krácením kmene stromu od špičky. Nakonec jsme odtáhli zbývající kmen stromu pomocí lanového navijáku na CAS 25.

9) Lensedly – odstranění spadlého stromu

Dne 23.2.2020 v 22:24 nás KOPIS vyslal k likvidaci události spadlého stromu přes silnici 1081 v k.ú. Lensedly. Po příjezdu na místo jsme provedli dopravní opatření, osvítili místo události a strom rozřezali motorovými pilami. Po odklizení stromu jsme komunikaci zametli košťaty.

8) Turkovice – odstranění nebezpečných stavů

Dne 12.2.2020 nás KOPIS vyslal do ulice Ke Šmejkalce, kde bylo nahlášen nakloněný strom nad chatou. Po příjezdu na místo bylo po prvotním průzkumu zjištěno, že se jedná o strom, který je přirozeně rostlý s náklonem a nevykazuje známky že by mělo dojít k pádu. Proto jsme majitele nemovitosti poučili o možnosti nechat si tento strom odstranit odbornou firmou.  Poté se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

7) Turkovice – vyproštění nákladního vozidla

Dne 11.2.2020 nám místní občan na ohlašovnu požáru nahlásil zapadlé nákladní vozidlo, které blokuje celou šíři komunikace v ulici Slunečná. Na místo jsme vyjeli s vozidlem TATRA 815 8X8 VVN a pomocí navijáku jsme vozidlo vytáhli zpět na zpevněnou část komunikace.  Po ukončení zásahu jsme se vrátili zpět na základnu.

6) Turkovice Borka – odstranění spadlých stromů

Dne 11.2.2020 nás KOPIS vyslal do místní části Turkovic, Borka, kde bylo na místní lesní komunikaci nahlášeno hned několik vyvrácených stromů, které blokovali komunikaci a zasahovali do elektrického vedení veřejného osvětlení. Ve spolupráci s JSDHo Ondřejov jsme stromy pomocí motorových pil rozřezali a odklidili mimo komunikaci.

5) Ondřejov – odstranění spadlého stromu

Dne 10.2.2020 nás KOPIS vyslal k likvidaci stromu padlého přes silnici v obci Ondřejov ve směru na Kostelní Střímelice. Na místo jsme přijeli jako 2. jednotka v pořadí za JSDHo Ondřejov. Na místě jsme tvořili zálohu a po lokalizaci události jsme se vrátili zpět na základnu.

4) Turkovice – odstranění spadlých stromů

Dne 10.2.2020 nám místní občan nahlásil spadlé stromy na silnici 1081 v k.ú. Turkovice. Vyjeli jsme po konzultaci s KOPIS k jejich likvidaci a cestou vyřešili několik dalších spadlých stromů přes komunikace:

1) Strom na silnici 1081 k.ú. Turkovice
2) stromy na silnici 335 k. ú. Ondřejov
3) stromy na silnici 3353 k. ú. Hrusice
4) Strom na místní komunikaci Turkovice – K Březině

Všechny případy byly obdobné – stromy jsme rozřezali motorovými pilami a odstranili mimo komunikace. V průběhu prací jsme zajistili místo události na komunikaci.

3) Ondřejov – odstranění spadlého stromu

Dne 10.2.2020 nás KOPIS vyslal na odstranění spadlého stromu přes celou šířku komunikace.  Po rozřezání a odklizení kmenu stromu, jsme komunikace zametli od zbylých nečistot.

2) Ondřejov – technická pomoc

Dne 10.2.2020 naše jednotka na výzvu KOPIS vyjela k technické pomoci do Obce Ondřejov. Na místo jsme přijeli jako druzí za místní jednotkou. Po příjezdu bylo zjištěno, že vítr nadzvedává plechovou střechu o ploše cca 1m2. Za použití 4 dílů nastavovacího žebříku, trhacího háku a hřebíků byla krytina upevněna proti dalšímu pohybu. po ukončení zásahu se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

1) Třemblaty – planý poplach

Dne 2.2.2020 jsme na výzvu KOPISU  jsme vyjeli k likvidaci požáru lesa do místní části Třemblat. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná o kontrolované pálení. Na pokyn velitele zásahu jsme se tedy vrátili zpět na základnu.